New Multi-Normal

การมาของ Covid-19 ทำให้เกิดการมาถึงของ New Normal อย่างไม่ทันตั้งตัว

Puwanart

10/05/2020

(not) Daily Icon #6 Facial Mask

ช่วง Covid-19 เรานึกถึงอะไรมากสุดในการปกป้องตัวเอง คำตอบคือความสะอาดปลอดเชื้อ หน้ากากคือด่านแรก

Puwanart

01/03/2020