Friday 5 -Come back

สารภาพว่าเกือบจะไม่ได้ทำเว็บต่อแล้วเพราะรู้สึกว่าไม่ว่างพอจะมาเขียนอะไรอีก เนื่องจากเราจัดสรรเวลาไม่ดีเอง แถมยังมีงานติดพันจนเหนื่อยเกินไปกว่าจะเขียนคอนเทนท์ใหม่ๆ (เป็นเรื่องไม่ดีเลยเลยสำหรับเราเอง)

Puwanart

05/10/2018