Bye Bye 2018

เป็นปีที่มีความเปลี่ยนแปลงมากมายทั้งเรื่องส่วนตัวและสังคมรอบตัว พอจะสังเขปเกี่ยวกับเรื่องราวที่ผ่านมาคร่าวๆ ที่เราเลือกมาว่ามีผลกับตัวเราและการใช้ชีวิตในปี 2018

Puwanart

31/12/2018

Friday 5 -Come back

สารภาพว่าเกือบจะไม่ได้ทำเว็บต่อแล้วเพราะรู้สึกว่าไม่ว่างพอจะมาเขียนอะไรอีก เนื่องจากเราจัดสรรเวลาไม่ดีเอง แถมยังมีงานติดพันจนเหนื่อยเกินไปกว่าจะเขียนคอนเทนท์ใหม่ๆ (เป็นเรื่องไม่ดีเลยเลยสำหรับเราเอง)

Puwanart

05/10/2018