(not) Daily Icon #3 – Grilled chicken wings


Grilled Chicken’s wings icon

ปีกไก่ย่าง :

ของธรรมดาที่ไปไหนก็เจอในฐานะที่เป็น street food อย่างนึงของไทย เอามาตัดทอนจนเหมือนจะไม่ใช่ปีกบนไก่ไป


(not)Daily icon #1

(not) Daily Icon #2

ถ้าสนใจไอคอน ย้อนกลับไปดูได้