Processed with VSCOcam with x3 preset

Processed with VSCOcam with x3 preset

Processed with VSCOcam with x3 preset

Processed with VSCOcam with x3 preset

Processed with VSCOcam with x3 preset

Processed with VSCOcam with x3 preset

Processed with VSCOcam with x3 preset

Processed with VSCOcam with x3 preset

Processed with VSCOcam with x3 preset

Processed with VSCOcam with x3 preset

Processed with VSCOcam with x3 preset

Processed with VSCOcam with x3 preset

Processed with VSCOcam with x3 preset

Processed with VSCOcam with x3 preset

Processed with VSCOcam with x3 preset

Processed with VSCOcam with x3 preset

Processed with VSCOcam with x3 preset

Processed with VSCOcam with x3 preset

Processed with VSCOcam with x3 preset

Processed with VSCOcam with x3 preset

 

เห็นรายละเอียดในใบไม้ที่ปลิวตกตรงทางเท้าหน้าบ้าน รู้สึกประทับใจในรูปทรงและร่องรอย

iPhone 5S

VSCO Cam : X3

 

🙂