AQI on April

ค่า AQI ประจำเดือนเมษายนนี้ ข้อมูลจากฐานข้อมูลเก่าเจ้าเดิมที่ใช่คือ @BANGKOKAQI เก็บข้อมูลตอน 6:00 เหมือนเดิมตลอดเดือน

AQI on April 21

เดือนนี้อากาศค่อนไปทางดีกว่ามีนาคมที่ผ่านมา เนื่องจากอิทธิพลลมมรสุมฤดูร้อน ทำให้ฝนตกบ้างประปราย ลดฝุ่นไปได้บ้าง อากาศที่กลับมาร้อนทำให้ไม่เกิดสภาวะฝาชีครอบในกทม.เหมือนช่วง ม.ค. ถึง มี.ค.