Bye Bye 2018

เป็นปีที่มีความเปลี่ยนแปลงมากมายทั้งเรื่องส่วนตัวและสังคมรอบตัว พอจะสังเขปเกี่ยวกับเรื่องราวที่ผ่านมาคร่าวๆ ที่เราเลือกมาว่ามีผลกับตัวเราและการใช้ชีวิตในปี 2018

Puwanart

31/12/2018